Stadgar

Föreningens stadgar

1§ Namn och språk

Föreningens namn är Vasa Skyttegille – Vaasan Ampujat rf, och dess hemort Vasa stad.

Föreningen är tvåspråkig med kanslispråket svenska.

2§ Ändamål

Föreningens ändamål är att av sina medlemmar fostra för samhället dugliga medborgare och bereda dem sunda fritidsaktiviteter genom att bland dem vidmakthålla och utveckla den för sportskyttet nödiga skickligheten, den fysiska konditionen och den psykiska balansen samt att inom föreningens verksamhetsområde befrämja föreningens ändamålsenliga verksamhet.

3§ Förverkligande

Sitt ändamål söker föreningen förverkliga genom att

 1. arrangera tränings-, skolnings- och tävlingstillfällen för sportskyttet och andra därmed sammanhängande fysiska rörelseformer, arrangera till skyttesporten hörande fester och klubbtillfällen samt vägleda medlemmarna i frågor som hänför sig till föreningens ändamål;
 2. inom sitt verksamhetsområde medelst förslag, ansökningar och andra motioner fästa de lokala myndigheternas och vederbörande organs uppmärksamhet på samt även självständigt sträva till att utveckla sportskytteverksamheten samt till anskaffning av nödiga tävlings- och träningsplatser samt -redskap ävensom att skapa övriga förutsättningar härför;
 3. idka publikationsverksamhet

Föreningen kan anskaffa medel för stödjande av sin verksamhet genom att motta donationer och testamenten, anordna insamlingar och lotterier, äga och upprätthålla idrottsanläggningar, idka förlags-, tryckeri- och dupliceringsverksamhet samt inkvarterings- och härbärgeringsrörelse ävensom att utan att sträva till vinst förmedla idrottsutrustning till sina medlemmar.

Föreningen kan äga för sin verksamhet nödiga fastigheter.

4§ Föreningens medlemskap

Såsom medlem av vederbörande distrikt inom Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry, Suomen Ampujainliitto ry och Svenska Finlands Skytteförbund (S.F.S.) rf följer föreningen distriktets och skytteförbundets stadgar. Beträffande Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry användes nedan i dessa stadgar förkortningen SVUL, beträffande Suomen Ampujainliitto ry förkortningen SAL och beträffande Svenska Finlands Skytteförbund (S.F.S.) rf förkortningen SFS.

5§ Föreningens medlemmar

Såsom föreningens ordinarie medlem kan styrelsen på ansökan antaga person, som förbinder sig att följa föreningens, SFS’, SVUL:s distrikts, SAL:s och SVUL:s stadgar och beslut.

Till hedersordförande kan medelst höstmötesbeslut kallas person, som förtjänstfullt verkat som föreningens ordförande. Hedersordförandetiteln gives på livstid.

Till hedersmedlem kan på förslag av styrelsen medelst höstmötesbeslut kallas personer, vilka synnerligen förtjänstfullt har befrämjat föreninges verksamhet. Hedersmedlemskap gives på livstid.

Till understödande medlem kan föreningens styrelse antaga personer eller rättsgiltiga sammanslutningar, vilka stöder föreningens verksamhet genom att erlägga en årlig eller en engångs understödande medlems avgift.

Understödande medlem äger ej rösträtt vid föreningens möten.

Förening för i föreningslagen förutsatt medlemsförteckning.

6§ Utträde ur föreningen

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen meddela föreningens styrelse eller dess ordförande därom eller för anteckning till protokollet därom anmäla vid föreningsmöte. Utträdet anses ha skett genast då meddelandet gjorts, men den utträdande är skyldig att erlägga sin avgift samt svara för övriga i dessa stadgar förutsatta förpliktelser intill utgången av nämnda verksamhetsår.

7§ Uteslutning från föreningen

Styrelsen kan utesluta medlem från föreningen om denne

 • underlåter att erlägga sin medlemsavgift
 • verkar i strid mot föreningens stadgar
 • bryter mot lag eller uppträder i strid mot god idrottsanda
 • verkar i strid mot föreningens och SVUL:s distrikts samt SFS’, SAL:s och SVUL:s syftemål

Den utslutna äger rätt att beträffande beslut om uteslutning vädja till följande föreningsmöte. Vädjan skall göras skriftligen till föreningens styrelse inom fjorton dagar från delgivningsdagen för uteslutningsbeslutet, sagda dag oräknad. Styrelsen skall sammankalla föreningsmöte inom senast 30 dagar från den dag vädjan erhållits. Framställes inte vädjan på sätt som ovan stadgas, träder beslutet om uteslutning i kraft genast då ifrågavarande termin utgått, men i annat fall anses medlem utesluten från föreningen först då föreningsmöte har fastställt beslutet om uteslutning.

Den uteslutna har ej rätt att återkräva till föreningen verkställda betalningar.

8§ Inskrivnings- och medlemsavgift

Föreningens höstmöte besluter årligen om storleken av ordinarie medlems inskrivnings- och medlemsavgifterna samt om understödande medlems årlig och engångsavgift.

Styrelsen har rätt att befria medlem från erläggandet av medlemsavgifter samt likaså att kalla medlem till ständig medlem:

 • om han varit föreningens medlem i minst 30 år
 • eller såsom engångsavgift erlagt 20 års medlemsavgift
 • eller gjort föreningen betydande tjänster
 • eller på grund av andra idrottsliga eller ekonomiska grunder

9§ Ordinarie möten

Föreningen håller årligen två ordinarie möten, varav vårmöten hålls inom mars – april och höstmöten (årsmötet) inom november. Plats och närmare tid för mötena bestäms av styrelsen.

Kallelse till förenämnda möten skall publiceras senast fjorton dagar föremötet medelst annons i lokal tidning och på föreningens anslagstavla.

10§ Vårmöte och höstmöte

På vårmötet handläggs följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Väljs för mötet
  1. ordförande
  2. sekreterare
  3. två protokolljusterare
  4. två rösträknare
 3. Antecknas de närvarande röstberättigade medlemmarna
 4. Konstanteras om mötet är lagligt och beslutfört
 5. Föredras styrelsens års- och förvaltningsberättelse för fastställelse
 6. Föredras revisorernas utlåtande
 7. Besluts om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
 8. Handläggs av styrelsen föredragna eller av medlem i enlighet med § 11 anhängiggjorda andra ärenden
 9. Mötet avslutas

På höstmötet (årsmötet) handläggs följande ärenden:

 1. Mötet öppnas
 2. Väljs för mötet
  1. ordförande
  2. sekreterare
  3. två protokolljusterare
  4. två rösträknare
 3. Antecknas de närvarande röstberättigade medlemmarna
 4. Konstanteras om mötet är lagligt och beslutfört
 5. Besluts om vilka idrottsformer som skall finnas på föreningens program och fastställes antalet specialsektioner och deras sammansättning
 6. Fastställs storleken av inskrivnings-, medlems- och understödande medlems avgifter
 7. Fastställs verksamhetsplan och budget för följande år
 8. Väljs styrelseordförande för följande verksamhetsår bland föreningens myndiga medlemmar. Styrelseordföranden kallas föreningens ordförande
 9. Väljs i stället för de i tur avgående styrelsemedlemmarna fyra myndiga medlemmar för de två följande verksamhetsåren samt en suppleant för samma tid
 10. Väljs två revisorer och två revisorssuppleanter
 11. Utses föreningens representanter till de distrikt och förbund vilka föreningen är ansluten till
 12. Behandlas av styrelsen föredragna eller av medlem i enlighet med § 11 anhängiggjorda andra ärenden
 13. Mötet avslutas

11§ Extra möte

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner det nödigt eller då minst en tiondedel av föreningens medlemmar därom till styrelsen gjort skriftlig framställning. I kallelsen till extra föreningsmöte skall nämnas de ärenden, vilka givit anledning till sammankallandet av mötet. Kallelse till extra möte sker på enahanda sätt som till ordinarie möten.

För ärenden, som föreningens medlemmar önskar få upptagna till behandling på ordinarie eller extra möte, skall göras skriftlig framställning till styrelsen senast tjugoen dagar före mötet.

Extra mötet skall hållas senast två månader efter det att medlem gjort ovannämnda framställning eller senast trettio dagar efter i 7 § nämnd vädjan.

12§ Protokoll

Vid föreningens, styrelsens och sektionernas möten skall föras protokoll. Protokollen från föreningens möten skall undertecknas av ordföranden och sekreteraren samt justeras av de valda protokolljusterarna.

Styrelsens, utskotts och kommittéers samt sektionernas protokoll justeras genast eller på följande möte.

13§ Röstning

På möte avgörs ärendena genom enkel röstmajoritet, om ej i dessa stadgar beträffande avgörandet av något ärende annorlunda bestämts. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, i andra ärenden vinner den mening, som ordföranden förenat sig om. På alla möten sker röstning om så fordras medelst slutna sedlar. Envar femton år fylld medlem, som enlagt sin inskrivnings- och medlemsavgift inom tid som bestämts av föreningsmöte jämte hedersordförande och -medlem, understödande medlem undantagen, har en röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten.

14§ Förvaltning

Den av årsmötet valda styrelsen leder föreningens verksamhet, omhänderhar och ansvarar för dess ekonomi och egendom samt representerar föreningen.

Styrelsen består av föreningens ordförande, som av höstmötet väljs för ett verksamhetsår jämte åtta ordinarie medlemmar och två suppleanter valda för två verksamhetsår. Av styrelsens medlemmar står hälften i tur att avgå årligen. Första gången avgår hälften genom lottning och därefter enligt tur.

Styrelsen väljer bland sina myndiga medlemmar viceordförande samt sekreterare och skattmästare. Sekreterare och skattmästare kan väljas även utom styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för denne av viceordföranden eller om minst hälften av styrelsens medlemmar det skriftligen begärt.

Till styrelsens uppgifter hör särskilt:

 1. att verkställa av föreningsmöte fattade beslut
 2. att leda och övervaka föreningens verksamhet
 3. att föra medlemsförteckning
 4. att omhänderha föreningens ekonomi och svara för medlens skötsel
 5. att uppgöra och föredra föreningens års- och förvaltningsberättelse för fastställelse på vårmötet
 6. att överlämna räkenskaperna till revisorerna för granskning minst två veckor före vårmötet. Revisorerna skall avge skriftligt utlåtande samt återlämna räkenskaperna till styrelsen minst tre dagar före vårmötet
 7. att uppgöra och föredra verksamhetsplan och budget för följande år för fastställelse på höstmötet
 8. att sammankalla föreningens möten och bereda de ärenden som där skall föredras
 9. att tillställa föreningens medlemmar nödig information
 10. att antaga och utesluta medlemmar
 11. att besluta om beviljande av föreningens och förbundets förtjänst- och hederstecken
 12. att vid behov utse nödigt antal utskott för att bereda och omhänderha förenämnda ärenden
 13. att vidta alla de åtgärder, vilka föreningens fördel föranleder
 14. att omhänderha övriga uppkommande föreningsärenden

15§ Redovisningsår

Föreningens redovisningsår löper från den 1 januari till den 31 december.

16§ Namnteckning

Föreningens namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden tillsammans med förenings- eller annan funktionär, vilken styrelsen beviljat namnteckningsrätt. Föreningens namntecknare skall vara myndiga.

17§ Sektioner

Föreningsmöte kan inom ramen för dessa stadgar och föreningslagen för tillämpning fastställa stadganden angående föreningens interna verksamhet, grunda oregistredade sektioner och till dessa utse erforderlig ledning och andra organ.

18§ Stadgeändring

Beträffande ändring av dessa stadgar besluter föreningens höstmöte. Beslutet bör för att kunna träda i kraft erhålla stöd av minst trefjärdedelar av de avgivna rösterna. Beslutet skall meddelas för anteckning i föreningsregistret.

Om ändring av stadgarna skall meddelas i möteskallelsen.

19§ Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt göras vid föreningens höstmöte. Beslutet träder i kraft om det stöds av minst trefjärdedelar av de vid mötet avgivna rösterna.

Om upplösning av föreningen skall nämnas i möteskallelsen.

20§ Överlåtelse av föreningens tillgångar

Då beslut om föreningens upplösning fattats, skall dess tillgångar överlåtas till ändamål, som befrämjar fysisk fostran inom föreningens verksamhetsområde, i enlighet med det beslut, som mötet angående upplösning fattat. Såsom boutredningsmän fungerar de av mötet utsedda funktionärerna.

Om föreningens upplösning skall meddelas till föreningsregistret.

21§ Övriga stadganden

Förutom vad i dessa stadgar bestämts tillämpas bestämmelserna i gällande föreningslag.