Stenträsk ordningsregler

 Obehörigas vistelse på skjutbaneområdet är förbjuden under hot om rättslig påföljd.

 Varje skytt och annan person som befinner sig på skjutbaneområdet skall följa de instruktioner och bestämmelser som finns för användning av och vistelse på skjutbanan, samt ansvara för att ingen skada orsakas på skjutbanan eller personer som befinner sig på skjutbanan och även att allmän säkerhet samt allmän ordning inte störs.

 Allmänna ordningen på skjutbanan sköts i första hand om av skjutbanans vaktmästare och de av föreningen godkända övervakarna. Övervakarnas instruktioner gällande användningen av skjutplatserna samt allmänna uppförandet skall följas.

 Utöver egentliga tävlingar får skytte utövas på skjutbanan av medlemmar i Vasa Skyttegille – Vaasan Ampujat r.f. och övriga personer samt föreningar som Vasa Skyttegille – Vaasan Ampujat r.f. har gett tillåtelse.

 Vid tävlingar och gemensamma övningar skall alltid en övervakare utses, som är primärt ansvarig för att skyttarna beter sig ändamålsenligt och oklanderligt på skjutbanan.

 På skjutbanan får skytte ske enbart på skjutplatserna och med sådana vapen som varje enskild bana är ämnad för. Avsiktligt skott mot ban-anläggning är en straffbar gärning, och skytten är skyldig att ersätta den orsakade skadan.

 Vapen får laddas enbart på skjutplatsen. När man rör sig på skjutbaneområdet ska vapnet alltid vara oladdat, låset öppet eller vapnet brutet, eller i mån av möjlighet förvarat i transportfodral.

 På skjutplatsen ska vapnet alltid vara riktat i skjutriktningen.

 Vapen får inte hanteras när det finns personer framför skjutplatsen.

10§ Tekniska anläggningar får enbart installeras, ändras eller utföras service på av sådana personer, som Vasa Skyttegille – Vaasan Ampujat r.f. har gett tillstånd åt.

11§ Publik som följer med tävlingar eller övningar på skjutbaneområdet får röra sig enbart på allmänna vägar samt vistas enbart på platser reserverade för publiken. Vistelse på banornas kulissområden eller på annat sätt märkta faro-områden är förbjuden för alla, om inte särskilt tillstånd är givet för detta.