Allmänna regler på skjutbanan

I det följande några allmänna anvisningar för hur man ska bete sig på skjutbanan. Minns att säker hantering av vapnet alltid är på skyttens eget ansvar; anvisningar som dessa har enbart som ändamål att försöka hjälpa skytten att agera säkert. Även om skytten som har orsakat skada hade följt alla säkerhetsbestämmelser, är han ändå ansvarig för skadan. Säkerhetsbestämmelserna är inte spelregler.

Som de mer erfarna skyttarna märker, kan somliga av dessa anvisningar vara flexibla om den som hanterar vapnet är tillräckligt skicklig. Sådant får dock inte äventyra säkerheten.

Om en medlem i VS-VA upprepade gånger bryter mot säkerhetsföreskrifterna, kan det ses som stridande mot god sportsmanna-anda, och han kan uteslutas från föreningen. I dynamiska skyttegrenar som Practical-skytte ingår mycket stränga säkerhetsföreskrifter i grenens regler; om skytten i sådana grenar bryter mot dessa föreskrifter ens litet, utesluts han från ifrågavarande tävling eller övning (DQ, diskvalificering). Dessa mindre brott mot säkerhetsföreskrifterna ses inte strida mot god sportsamanna-anda (på tidigare nämnt sätt).

Aktivitet på skjutbana

 1. Det skall vid skytte alltid finnas en bestämd övervakare. Om det bara finns en person på plats, agerar han som övervakare.
 2. Vapnet laddas och skyttet inleds enbart med lov av övervakaren.
 3. Om det sker en störning i vapnets funktion: meddela om störningen, sätt vapnet stadigt på bordet så att pipan hela tiden pekar mot tavlorna, och stig bak. Försök aldrig korrigera en störning när andra skjuter.
 4. När övriga skyttar skjutit färdigt görs service- eller reparationsarbete, och enbart när övervakaren ger lov därtill.
 5. Granska efter skyttet att vapnet helt säkert är tomt, innan du sätter vapnet på bordet. Om det skedde en störning med vapnet, kontrollera att vapnet säkert är tomt när korrigeringen är avklarad.
 6. Ingen går till tavlorna innan övervakaren gett lov.
 7. Man får inte röra vid vapnet när någon är framför skjutplatsen.
 8. Personer som befinner sig bakom skjutplatsen får ej ha patroner i vapnet.
 9. Stör inte skyttarna.
 10. Städa efter dig innan du avlägsnar dig.

Vapenhanteringsanvisningar

 1. Behandla alltid vapnet som om det vore laddat.
 2. Vapnets pipa får aldrig, ens i misstag, riktas mot en person.
 3. När du börjar hantera ett vapen, kontrollera alltid att vapnet helt säkert är tomt.
 4. Kontrollera alltid att vapnet är tomt innan du ger det till en annan person.
 5. Ta aldrig en annans vapen utan lov; och om vapnets innehavare inte själv kontrollerar att vapnet är tomt så att du ser det, kontrollera det själv.
 6. Rör aldrig vid vapnets avtryckare innan vapnets pipa är riktat i en säker riktning.
 7. Efter tävlingen eller övningen, kom ihåg att ta ur magasinet och kontrollera att patronboet är tomt.
 8. Förvara och hantera vapnet varsamt.

Hörselskydd

Vid skytte med krutvapen skall alla som befinner sig i närheten av skjutplatsen använda sig av hörselskydd som dämpar ljuden från skotten tillräckligt väl. En pistol med stor kaliber (9 mm) har vid avfyrning en ljudstyrka på över 100 dB1 även på tio meters avstånd. Utan hörselskydd kan till och med ett sådant skott räcka till för att orsaka permanenta hörselskador på skytten. Även mindre buller kan orsaka hörselskador, om det pågår tillräckligt länge.

Symptom på hörselskador orsakade av buller är hörselnedsättning samt permanent tinnitus.


1. Valtion ympäristöhallinnon julkaisu, puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympäristölupamenettelyssä, s. 19, Ympäristöministeriö 2006, ISBN 952-11-2368-0