Lakiasiat

Lakiasiat

Luvanvaraisiin ampuma-aseisiin kuuluvat kaikki ruutiaseet, mutta eivät ilma-aseet.

Luvanvaraisten ampuma-aseiden käsittelystä määrätään

Ampuma-aselaki ei koske puolustusvoimia, eikä valtion virkamiehiä jotka käyttävät ampuma-aseita työnsä vuoksi.

Hankkiminen

Seuraavat ohjeet koskevat Suomessa asuvia henkilöitä.

Hankkimislupa

Luvanvaraisen ampuma-aseen hankkiminen aloitetaan anomalla lähimmältä poliisilaitokselta hankkimislupaa. Hankkimislupa-anomuksessa hakija

 • kertoo mihin tarkoitukseen hän aikoo asetta käyttää
 • kertoo minkä tyyppiselle aseelle hän lupaa hakee (toiminta-tapa ja kaliiperi)
 • kertoo aseen jonka hän aikoo hankkia toimintatavan
 • kertoo miten hän aikoo asetta säilyttää
 • yksilöi mahdollisimman tarkasti minkä aseen hän aikoo hankkia

Jos hakija tietää täsmälleen minkä aseen hän aikoo hankkia, hän voi kertoa anomuksessa aseen valmistajan, mallin, ja sarjanumeron. Muutoin hakija voi esimerkiksi kertoa anomuksessa aseen valmistajan ja mallin. Jos hakija ei vielä tiedä minkä aseen hän aikoo hankkia, anomuksessa ei mitenkään yksilöidä hankittavaa asetta (muut tiedot täytyy kuitenkin kertoa).

Ampuma-aseen hyväksyttäviä käyttötarkoituksia ovat:

 1. metsästys
 2. ampumaurheilu ja -harrastus
 3. työ jossa ase on välttämätön
 4. näytös tai esitys
 5. museossa tai kokoelmassa pitäminen
 6. muistoesineenä säilyttäminen
 7. merkinanto

Ampuma-aseen tyyppi on jokin seuraavista:

 • haulikko
 • kivääri
 • pienoiskivääri
 • pistooli
 • pienoispistooli
 • revolveri
 • pienoisrevolveri
 • yhdistelmäase
 • mustaruutiase

Pienoiskivääri tarkoittaa .22LR-kaliiperista kivääriä. Vastaavasti pienoispistooli ja pienoisrevolveri tarkoittavat .22LR-kaliiperista pistoolia tai revolveria. Yhdistelmäase tarkoittaa kivääriä, jossa on piippu haulikon patruunoiden ampumiseen sekä toinen piippu toisen tyyppisten patruunoiden ampumiseen.

Ampuma-aseen toimintatapa on jokin seuraavista:

 1. kertatuli; jokaisen laukauksen jälkeen aseeseen ladataan käsin uusi patruuna aseen ulkopuolelta (esimerkiksi ratapienoiskivääri).
 2. lippaallinen kertatuli; jokaisen laukauksen jälkeen aseen lippaasta ladataan uusi patruuna patruunapesään ampujan toimesta (esimerkiksi hirvikivääri, tai sotilaskivääri M/39 pystykorva).
 3. itselataava kertatuli; ns. puoliautomaatti, liipaisinta puristettaessa ase laukeaa, ja lataa uuden patruunan lippaasta (esimerkiksi pistooli).
 4. sarjatuli; ns. täysautomaatti, niin kauan kuin liipaisinta puristetaan ase laukeaa, lataa uuden patruunan, ja toistaa saman uudelleen (esimerkiksi rynnäkkökivääri M/62, tai konekivääri).

Ampuma-aseita tulee aina säilyttää lukitussa tilassa, tai siten että jotakin aseen osaa säilytetään erillään muista osista. Patruunoita ja ampuma-aseita tulisi aina säilyttää erillisissä tiloissa. Jos hankkimislupaa anovalla on yhteensä yli 5 luvanvaraista ampuma-asetta, aseita tulee säilyttää sisäasiainministeriön asetuksen mukaisessa lukitussa turvakaapissa. (AmpAL 106§)

Hankkimislupa voidaan myöntää vain henkilölle joka on terveydentilansa ja käyttäytymisensä perusteella sopiva pitämään hallussaan ampuma-aseita. Hakijan täytyy olla 18 vuotta täyttänyt. Huoltajien suostumuksella hankkimislupa voidaan myöntää 15 vuotta täyttäneelle henkilölle, metsästystä tai ampumaurheilua tai -harrastusta varten.

Metsästystä, ampumaurheilua tai -harrastusta varten hankkimislupaa hakevan henkilön on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys. (AmpAL 45§)

Hankkimislupa (ja hallussapitolupa) voidaan myöntää vain ampuma-aseelle joka sopii hyvin anomuksessa kerrottuun käyttötarkoitukseen, eikä ole esimerkiksi tarpeettoman tulivoimainen. Sarjatuliaseelle, singolle, kranaatinheittimelle, yms. voidaan myöntää lupa vain työtä varten (jossa se on välttämätön), näytöstä (tai esitystä), museota, tai kokoelmassa pitämistä varten.

Hankkimislupa on voimassa enintään kuusi kuukautta.

Hallussapitolupa

30 päivän kuluessa ampuma-aseen hankkimisesta sille on haettava hallussapitolupaa lähimmältä poliisilaitokselta. Samalla ase on esitettävä poliisille tarkastusta varten (tässä tarkistetaan että ase sopii hyvin ilmoitettuun käyttötarkoitukseen). Todennäköisesti tarkastusta varten täytyy sopia aika poliisilaitoksella. Jos hankkimisluvan saanut henkilö ei ole hankkinut luvan mukaista asetta ennen luvan voimassaoloajan päättymistä, hänen täytyy palauttaa kyseinen hankkimislupa lähimmälle poliisilaitokselle 30 päivän kuluessa luvan voimassaoloajan päättymisestä.

Jos ei ole mitään erityistä syytä myöntää hallussapitolupaa vain rajalliselle ajalle, hallussapitolupa myönnetään aina toistaiseksi (eli pysyväksi).

Hallussapitolupa antaa oikeuden

 • säilyttää ja kuljettaa luvassa mainittua asetta
 • käyttää luvassa mainittua asetta lupa-anomuksessa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen
 • hankkia, säilyttää, kuljettaa, ja käyttää luvassa mainittuun aseeseen sopivia patruunoita
 • valmistaa luvassa mainittuun aseeseen sopivia patruunoita yksityistä käyttöä varten
 • korjata luvassa mainittua asetta yksityistä käyttöä varten (luvassa mainitut aseen tiedot, kuten toimintatapa, eivät saa muuttua)
 • hankkia luvassa mainittuun aseeseen sopivia aseen osia (AmpAL 19§ 1 mom. 2 kohta)

Jos luvanvaraiseen ampuma-aseeseen ostetaan uusia osia, uudet osat on 30 päivän kuluessa niiden ostamisesta esitettävä lähimmällä poliisilaitoksella. (AmpAL 70§)

Rinnakkaislupa

Hallussapitoluvan omistaja voi antaa (poliisilaitokselle) luvan rinnakkaisluvan myöntämiselle aseeseen (johon hänellä on hallussapitolupa). Tämä tapahtuu siten, että rinnakkaisluvan hakija täyttää rinnakkaislupa-anomuksen (tähän käytetään samaa lomaketta kuin hallussapitolupa-anomukseen), jossa yksilöidään ase johon rinnakkaislupaa haetaan. Luvan hakijan lisäksi myös hallussapitoluvan omistaja kirjoittaa allekirjoituksensa rinnakkaislupa-anomukseen.

Rinnakkaisluvan hakijan täytyy täyttää kaikki edelletykset jotka asetetaan saman aseen hallussapitoluvan hakijalle.

Rinnakkaislupa antaa samat oikeudet aseen ja siihen sopivien patruunoiden käyttöön kuin hallussapitolupa. (Rinnakkaislupaa koskevat myös kaikki samat rajoitukset kuin alkuperäistä hallussapitolupaa.) Rinnakkaislupa on voimassa korkeintaan 10 vuotta.

Keräilykokoelmaan kuuluvaan ampuma-aseeseen tai aseen osaan rinnakkaislupa voidaan antaa vain asekeräilijälle. (AmpAL 54§)

Käsittely

Kuljettaminen

Yleisillä paikoilla – sekä tiloissa joihin yleisöllä on pääsy – ampuma-asetta saa kuljettaa vain lataamattomana suojuksessa, ja vain kun siihen on hyväksyttävä syy. Tämä pätee myös ampuma-aseen kuljettamiseen moottoriajoneuvoissa.

Lainaaminen

Ampuma-aseen lainaaminen on sallittua vain silloin kun henkilöllä jolle ampuma-ase lainataan on hallussapitolupa samantyyppiseen aseeseen, tai hallussapitolupa hyväksyttävään toisentyyppiseen ampuma-aseeseen siten, kuin ampuma-aselain 87§:ssä määrätään. Tämän pykälän määräyksiä on havainnollistettu alla olevilla kolmella listalla. Ampuma-aseen saa lainata henkilölle, jos jossakin alla olevista listoista lainattavan aseen tyyppi on mainittu (samassa listassa olevan) sellaisen asetyypin alapuolella, jollaiseen lainaajalla on hallussapitolupa.

Lista 1 Lista 2 Lista 3
 1. Kivääri, yhdistelmäase
 2. Haulikko
 3. Pienoiskivääri, mustaruutiase
 1. Pistooli, revolveri
 2. Pienoispistooli, pienoisrevolveri
 1. Pistooli, revolveri
 2. Pienoiskivääri, mustaruutiase

Pienoiskiväärin voi siis lainata henkilölle jolla on hallussapitolupa pienoiskivääriin, (lista 1:) kivääriin, yhdistelmäaseeseen, haulikkoon, mustaruutiaseeseen, (lista 3:) pistooliin, tai revolveriin. Pienoispistoolin voi lainata henkilölle jolla on hallussapitolupa pienoispistooliin, (lista 2:) pistooliin, revolveriin, tai pienoisrevolveriin. Pienoispistoolia tai pienoisrevolveria ei saa lainata henkilölle jolla on vain pienoiskiväärin, mustaruutiaseen, haulikon, kiväärin, tai yhdistelmäaseen hallussapitolupa.

Jos lainattavan ampuma-aseen hallussapitolupaan kuuluu ehto jonka mukaan kyseisellä ampuma-aseella ei saa ampua, tämä on kerrottava lainaajalle, ja lainaajan on noudatettava tätä ehtoa.

Merkinantopistoolin saa lainata vain henkilölle jolla on hallussapitolupa merkinantopistoolille.

Ampuma-aseen osan voi lainata vain henkilölle jolle voidaan edellä mainittujen sääntöjen mukaan lainata sellainen ampuma-ase, johon kyseinen osa on tarkoitettu.

Ampuma-aseen lainaaminen näiden määräysten vastaisesti on ampuma-aserikos, josta rangaistuksena on sakkoa tai vankeutta. Yritys on rangaistava. Ampuma-ase jota käyttäen on syyllistytty ampuma-aserikokseen, sekä kaikki kyseiseen aseeseen sopivat patruunat, menetetään valtiolle. Jos ampuma-aseen menettäminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta, se voidaan jättää toteuttamatta. (AmpAL 104§)

Valvottu käyttö

Ampuma-aseen lainaamisella tarkoitetaan ampuma-aseen luovuttamista toisen henkilön haltuun (säilytettäväksi, kuljetettavaksi, käytettäväksi) määräajaksi. Ampuma-aselaissa määrätään erikseen ampuma-aseen valvotusta käytöstä (AmpAL 88§).

18 vuotta täyttänyt henkilö voi luovuttaa ampuma-aseen – johon hänellä on hallussapitolupa – toisen henkilön käyttöön (vaikka aseen käyttäjällä ei olisikaan hallussapitolupaa), jos aseen luovuttaja valvoo ja ohjaa aseen käyttöä koko sen ajan kun se on luovutettuna toisen henkilön käyttöön, siten että aseen käyttämisestä ei aiheudu vaaraa.

Lupien peruuttaminen

Hankkimis- ja hallussapitolupa peruutetaan jos kyseisen luvan saanut henkilö sitä pyytää, tai jos kyseessä on alle 18-vuotias henkilö jonka huoltajat peruuttavat suostumuksensa tähän lupaan.

Hankkimis- ja hallussapitolupa voidaan peruuttaa jos luvanhaltija on terveydentilansa, elämäntapansa, tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton hankkimaan tai pitämään hallussaan ampuma-aseita, tai jos luvassa mainittu ampuma-ase tai sen osa on kadonnut tai varastettu. Tällaiseksi käyttäytymiseksi katsotaan esimerkiksi väkivaltaiset rikokset ja piittaamattomuus ampuma-aseita koskevien säännösten noudattamisessa. (AmpAL 67§)

Jos luvan peruuttaminen olisi olosuhteisiin nähden kohtuutonta, lupaviranomainen voi luvan peruuttamisen sijaan antaa varoituksen. (AmpAL 69§)

Kun ampuma-aseen hallussapitolupa peruutetaan, hallussapitoluvan peruuttaminen on pantu vireille, tai on perusteltu syy epäillä, että ampuma-asetta käytetään väärin, poliisin on viipymättä tehtävä päätös ampuma-aseen ottamisesta poliisin haltuun. Poliisin ottaessa ampuma-aseen haltuunsa, henkilö jolta ase otettiin haltuun menettää hallussapito- tai rinnakkaislupansa kyseiseen aseeseen. Jos poliisi päättää palauttaa aseen henkilölle jolta se otettiin haltuun, hän saa hallussapito- tai rinnakkaislupansa takaisin. Poliisin haltuun otettu ase voidaan luovuttaa kyseisen aseen hallussapitoluvan omistajalle (jos ase otettiin haltuun rinnakkaisluvan omistajalta), tai oikeanlaisen hallussapitoluvan omistajalle jonka henkilö jolta ase otettiin haltuun hyväksyy (tai valitsee). Muutoin ase huutokaupataan tai menetetään valtiolle. Ase on poliisin hallussa korkeintaan kolme kuukautta. (AmpAL 91§, 92§, 93§,94§, 95§, 96§, 99§, 100§)