Säännöt

Yhdistyksen säännöt

1§ Nimi ja kieli

Yhdistyksen nimi on Vasa Skyttegille – Vaasan Ampujat rf.,ry, lyhennettynä VS – VA, ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Yhdistys on kaksikielinen ja sen kansliakieli on ruotsi.

2§ Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on kasvattaa jäsenistään kelvollisia kansalaisia ja luoda heille tervettä vapaa-ajan toimintaa ylläpitämällä ja kehittämällä jäsentensä keskuudessa urheiluammunnassa tarvittavaa taitoa, fyysistä kuntoa ja psyykkistä tasapainoa sekä edistää yhdistyksen tarkoituksen mukaista toimintaa yhdistyksen toimialalla.

3§ Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. järjestää urheiluammunnan sekä muiden siihen liittyvien fyysisten liikuntamuotojen harjoitus-, koulutus- ja kilpailutilaisuuksia, järjestää ammuntaurheiluun liityviä juhlia ja kerhotilaisuuksia sekä ohjaa jäseniään yhdistyksen tarkoitukseen liittyvissä asioissa;
 2. pyrkii ammuntaurheilutoiminnan kehittämiseen ja tarpeellisten kilpailu- ja harjoituspaikkojen sekä -välineiden hankintaan kuten myös edellytysten luomiseen tälle toiminnalle. Ehdotusten, hakemusten ja muiden aloitteiden avulla yhdistys pyrkii kiinnittämään paikallisten viranomaisten ja asianomaisten elinten huomion edellämainittuihin seikkoihin;
 3. harjoittaa julkaisutoimintaa;
 4. voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toiminnalleen tarpeellisia kiinteistöjä;
 5. voi hankkia varoja toimintansa tukemiseksi järjestämällä keräyksiä ja arpajaisia, omistamalla ja ylläpitämällä urheilupaikkoja, harjoittamalla kustannus-, paino- ja monistustoimintaa sekä majoitusliikettä ja välittämällä urheiluvälineitä jäsenilleen.

4§ Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistys on Suomen Valtakunnallinen Urheiluliitto ry:n – Finlands Riksidrottsförbund rf:n asianomaisen piirin, Suomen Ampujainliitto – Finlands Skytteförbund rf:n ja Svenska Finlands Skytteförbund rf:n jäsen ja noudattaa siten piirin ja liiton sääntöjä. Suomen Valtakunnallisesta Urheiluliitosta käytetään säännöissä lyhennettä SVUL, ja Suomen Ampujainliitosta lyhennettä SAL ja Svenska Finlands Skytteförbundistä lyhennettä SFS.

5§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi anomuksesta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen, SFS:n, SVUL:n piirin, SAL:n ja SVUL:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöä, joka ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen puheenjohtajana. Kunniapuheenjohtajan arvonimi on elinikäinen. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen ehdotuksesta vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka erityisen ansiokkaasti ovat edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenyys on elinikäinen.

Kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka kannattavat yhdistyksen toimintaa maksamalla vuotuisen kannatusjäsenmaksun tai kertamaksun.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistys ylläpitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee kirjallisesti ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle eroamisestaan tai suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen katsotaan tulevan voimaan heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroavan jäsenen tulee maksaa maksunsa sekä vastata muista näiden sääntöjen edellyttämistä velvoitteista mainitun toimintavuoden loppuun asti.

7§ Yhdistyksestä erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli tämä

 • ei maksa jäsenmaksuaan,
 • toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti,
 • rikkoo lakia tai toimii hyvän urheiluhengen vastaisesti,
 • toimii yhdistyksen ja SVUL:n piirin sekä SFS:n, SAL:n ja SVUL:n päämäärien vastaisesti

Erotettavalla jäsenellä on oikeus vedota asiassa yhdistyksen kokoukseen. Vetoomus tehdään kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle neljäntoista päivän kuluessa siitä päivästä kun erottamisilmoitus on annettu jäsenelle tiedoksi, mainittua päivää lukuun ottamatta. Hallituksen tulee kutsua yhdistyksen kokous koolle viimeistään 30 päivän kuluessa siitä päivästä kun vetoomus on vastaanotettu. Mikäli vetoomusta ei esitetä sääntöjen määräämällä tavalla tulee erottamispäätös voimaan heti kyseisen aikakauden päättyessä. Muussa tapauksessa jäsen katsotaan erotetuksi yhdistyksestä vasta kun yhdistyksen kokous on vahvistanut erottamispäätöksen.

Erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta vaatia yhdistykselle maksamiaan maksuja takaisin.

8§ Kirjoittautumis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen vuosikokous päättää vuosittain kirjoittautumis- ja jäsenmaksuista sekä kannatusjäsenten maksuista.

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta ja se voi kutsua jäsenen ainaisjäseneksi

 • mikäli tämä on ollut jäsenenä vähintään 30 vuotta,
 • hän on kertamaksuna suorittanut 20 vuoden jäsenmaksun,
 • hän on tehnyt yhdistykselle merkittäviä palveluksia,
 • muiden urheilullisten tai taloudellisten perusteiden nojalla.

9§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous (vuosikokous) marraskuussa. Kokouksien tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

Kutsu edellä mainittuihin kokouksiin tulee julkaista viimeistään 14 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä paikallislehdessä ja yhdistyksen ilmoitustaululla.

10§ Kevätkokous ja syyskokous

Kevätkokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokoukselle valitaan
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kirjaaminen
 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Hallituksen vuosi- ja toimintakertomus esitetään hyväksyttäväksi
 6. Kuullaan tilintarkastajien lausunto
 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä
 8. Käsitellään hallituksen esittämiä tai jäsenten 11§ mukaisesti esittämät muut asiat
 9. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa (vuosikokouksessa) käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokoukselle valitaan
  1. puheenjohtaja
  2. sihteeri
  3. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  4. ääntenlaskijat
 3. Läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kirjaaminen
 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Päätetään mitkä urheilumuodot otetaan yhdistyksen ohjelmaan sekä määrätään erikoisjaostojen määrästä ja kokoonpanosta
 6. Vahvistetaan kirjoittautumis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut
 7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä talousarvio
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi yhdistyksen täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
 9. Valitaan eroamisvuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle neljä täysi-ikäistä jäsentä kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi sekä varajäsen samaksi kaudeksi
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 11. Valitaan yhdistyksen edustajat niihin piireihin ja liittoihin, joihin yhdistys kuuluu
 12. Käsitellään hallituksen esittämiä tai jäsenen 11§ mukaisesti esittämät muut asiat
 13. Kokouksen päättäminen

11§ Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun se hallituksen mielestä on välttämätöntä tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä on esittänyt kirjallisen pyynnön asiasta hallitukselle. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava ne asiat, jotka ovat aiheuttaneet kokouksen koollekutsumisen. Ylimääräiseen kokoukseen kutsutaan samalla tavoin kuin vuosikokoukseen.

Asiasta, jonka yhdistyksen jäsenet haluavat käsiteltäväksi vuosikokouksessa tai ylimääräisessä kokouksessa on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

Ylimääräinen kokous pidetään viimeistään kahden kuukauden kuluttua siitä kun jäsen on jättänyt yllämainitun kirjallisen esityksen tai viimeistään kolmenkymmenen päivän kuluttua 7§:ssä mainitun vetoomuksen jättämisestä.

12§ Pöytäkirjat

Yhdistyksen, hallituksen ja jaostojen kokouksista on laadittava pöytäkirja. Puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat yhdistyksen kokouspöytäkirjan ja sen tarkastavat valitut pöytäkirjantarkastajat.

Hallituksen, valiokuntien ja toimikuntien sekä jaostojen pöytäkirjat tarkastetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13§ Äänestäminen

Kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei jonkun asian kohdalla toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa arpa. Kaikissa kokouksissa äänestetään suljetuin lipuin mikäli yksikin jäsen sitä vaatii. Jokaisella viisitoista vuotta täyttäneellä, kirjoittautumis- ja jäsenmaksunsa määräajassa suorittaneella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

14§ Hallinto

Vuosikokouksen valitsema hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa, huolehtii ja vastaa yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta sekä edustaa yhdistystä.

Hallitukseen kuuluvat syyskokouksen yhdeksi toimintavuodeksi valitsema yhdistyksen puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä sekä kaksi varajäsentä, jotka syyskokous valitsee kahdeksi toimintavuodeksi. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroavat arvotaan ja sen jälkeen jäsenet eroavat vuoron mukaan.

Hallitus valitsee täysivaltaisista jäsenistään varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai mikäli vähintään puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallituksen tehtäviin kuuluu erityisesti:

 1. yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpano
 2. yhdistyksen toiminnan johtaminen ja valvominen
 3. jäsenluettelon ylläpitäminen
 4. yhdistyksen taloudenhoito ja varojen hoidosta vastaaminen
 5. yhdistyksen vuosi- ja toimintakertomuksen laatiminen ja esittäminen kevätkokoukselle vahvistamista varten
 6. tilikirjojen luovuttaminen tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto sekä palauttaa tilikirjat hallitukselle vähintään kolme päivää ennen kevätkokousta
 7. seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion laatiminen ja niiden esittäminen syyskokoukselle vahvistamista varten
 8. yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen ja siellä esiteltävien asioiden valmistelu
 9. tarpeellisen tiedon välittäminen yhdistyksen jäsenille
 10. jäsenten hyväksyminen ja erottaminen
 11. yhdistyksen ja liiton ansio- ja kunniamerkkien myöntämisestä päättäminen
 12. tarpeellisten valiokuntien asettaminen edellämainittujen asioiden valmistelua ja esittelemistä varten
 13. kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin ryhtyminen, joita yhdistyksen etu edellyttää
 14. muiden esille tulevien yhdistysasioiden hoitaminen.

15§ Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta.

16§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä yhdistyksen toimihenkilön tai muun toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden. Yhdistyksen nimen kirjoittajien tulee olle täysivaltaisia.

17§ Jaostot

Yhdistyksen kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa säätää yhdistyksen sisäisestä toiminnasta, perustaa jaostoja ja näihin valita tarvittava johto ja muita elimiä.

18§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen syyskokous. Päätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa läsnäolevien äänivaltaisten jäsenten äänistä. Päätös on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.

Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

19§ Yhdistyksen purkaminen

Päätöksen yhdistyksen purkamisesta tekee yhdistyksen syyskokous. Päätös tulee voimaan mikäli sitä tukee vähintään kolme neljäsosaa läsnäolevista äänivaltaisista jäsenistä.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

20§ Yhdistyksen varojen luovuttaminen

Kun päätös yhdistyksen purkamisesta on tehty, on sen varat luovutettava yhdistyksen toiminta-alan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen, sen päätöksen mukaan, jonka yhdistys on purkamisesta tehnyt. Pesänselvittäjinä toimivat kokouksen valitsemat toimihenkilöt.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21§ Muut säännöt

Näiden sääntöjen lisäksi sovelletaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.